Information För leverantörer

Information till registrerad enligt personuppgiftslagen

NM Olssons skog och fastigheter, 390908-4638, Niclas Olsson är personuppgiftsansva-rig för de personuppgifter Du lämnar i samband med att det företag där du är anställd in-går avtal med oss.

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse att hålla kon-takten med våra kunder och leverantörer. Vi behöver även behandla Dina personupp-gifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis bokförings-lagstiftning m.m.

Uppgifterna kan komma att användas i syfte att utveckla och analysera vår verksamhet på grundval av vårt berättigade intresse att marknadsföra, dokumentera och utveckla vår verksamhet och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och Dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av dom-stol, eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Dina personuppgifter sparas så länge vår och din organisations samarbete pågår. Vi be-varar också personuppgifter i enlighet med den skyldighet som åvilar oss, under en tid om sju från bokföringsdag, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att dokumentera, utveckla, analysera vår verksamhet sparas under en tid om sju år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de per-sonuppgifter som rör Dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att Dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsän-damål. Du har rätt att få del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om Du är missnöjd med vår behandling kan Du lämna in ett klagomål till en tillsyns-myndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Vi överför inga personuppgifter till tredje land.

Kontakta oss på niclas@olssonsfastigheter.nu eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Vattugatan 6
302 33 HALMSTAD
Tel: 035-12 10 80
Fax: 035-12 10 65