Information Hyresgäst

Information till registrerad enligt personuppgiftslagen

NM Olssons skog och fastigheter. 390908-4638, Niclas Olsson är personuppgiftsansva-rig för de personuppgifter Du lämnar i samband med att Du ansöker om att få hyra en lägenhet hos oss.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan Du inte ansöka om att få hyra eller hyra någon lägenhet av oss eftersom vi inte kan uppfylla våra lagstadgade och avtalade förpliktelser gentemot Dig. Vi efterfrågar och behandlar uppgift om Ditt personnummer på grund av vikten av säker identifiering. Före det att eventuellt avtal tecknas kommer vi att begära in en kreditupplysning avseende Dig. Om Du väljer att lämna känsliga personuppgifter i Din ansökan anses Du, genom att ha an-gett dessa uppgifter och bekräftat att Du läst denna information, samtyckt till att vi an-vänder dem för att bättre kunna bedöma Din ansökan om bostad och fullgöra våra åta-ganden gentemot Dig.

Vi behandlar Dina personuppgifter för att kunna bedöma om Du ska få hyra en lägen-het hos oss och för att kunna fullgöra hyresavtal med Dig. Vi behöver också behandla Dina personuppgifter för att kunna fullgöra andra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis bokföringslagstiftning m.m.

Uppgifterna kan komma att användas i syfte att utveckla och analysera vår verksamhet på grundval av vårt berättigade intresse att marknadsföra, dokumentera och utveckla vår verksamhet och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och Dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av dom-stol, eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Dina uppgifter sparas i tre månader efter att Du ansökt om lägenhet. Känsliga person-uppgifter raderas så snart som möjligt och senast då det inte längre är till nytta för Dig att vi lagrar dem. Om vi ingår hyresavtal kommer personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss, under en tid om sju från bokföringsdag, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att dokumentera, utveckla, analysera vår verksamhet sparas under en tid om sju år efter den senaste kon-takten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de per-sonuppgifter som rör Dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att Dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsän-damål. Du har rätt att få del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om Du är missnöjd med vår behandling kan Du lämna in ett klagomål till en tillsyns-myndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Vi överför inga personuppgifter till tredje land.

Kontakta oss på niclas@olssonsfastigheter.nu eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Vattugatan 6
302 33 HALMSTAD
Tel: 035-121080
Fax: 035-121065